INSIGNITY.be

Privacyverklaring

 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens en doen dat steeds met naleving van alle toepasselijke wetgeving.

Om u in te lichten over hoe we precies met deze persoonsgegevens omgaan, vindt u hieronder een overzicht van alle informatie.

Meestal verkrijgen wij deze gegevens rechtstreeks van U, maar in bepaalde gevallen kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens van derden ontvangen.

 

Waar bewaren wij uw gegevens?

 

Uw persoonsgegevens worden enkel opgeslagen op een centrale server van Insignity: de papieren documentatie bewaren wij op onze bedrijfszetel.

 

Hoe beschermen wij uw gegevens?

Wij zullen steeds zo goed mogelijk uw persoonsgegevens beschermen tegen ongerechtvaardigde toegang, gebruik, vernietiging, …: we maken daarbij gebruik van redelijke fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen. De inspanningen die wij doen, eisen wij eveneens van onze leveranciers.

We spannen ons ook in om uw persoonsgegevens te updaten en bij te werken om hun nauwkeurigheid te behouden.

Kunnen wij uw persoonsgegevens overmaken aan anderen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) (Europese Unie, Noorwegen, Liechtenstein en Ijsland)?

 

Wij geven uw persoonsgegevens slechts door aan derden (1) in zoverre dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, (2) in zoverre dat nodig is in het kader van of voor de voorbereiding van een procedure, (3) indien wij wettelijk daartoe verplicht zijn.

Wij zullen uw gegevens nooit aan derden overmaken voor publicitaire of marketingdoeleinden, tenzij wij daarvoor op voorhand uw toestemming hebben gekregen.

Indien wij bij de verwerking van uw persoonsgegevens gebruik maken van derden (bv. een onderaannemers, accountant, …), dan gebeurt dat enkel indien wij met het een passende verwerkersovereenkomst hebben afgesloten: deze verwerkers moeten op hun beurt zorgen voor de passende beveiligingsmaatregelen.

Kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte (EER) (Europese Unie, Noorwegen, Liechtenstein en Ijsland)?

Wij zullen uw persoonsgegevens in principe niet doorgeven buiten de EER : indien wij dit toch zouden voorzien om dit te doen, dan berichten wij u hiervan op voorhand. Het is vanzelfsprekend wel mogelijk dat wij in het kader van algemene communicatie gebruik maken van tools zoals MailChimp: indien deze buiten de EER gevestigd zijn, dan zorgen wij steeds voor een adequate bescherming van uw persoonsgegevens.

 

Welke rechten heeft u?

 

U kan vanzelfsprekend steeds uw persoonsgegevens bij ons opvragen, laten verbeteren, …

U kan in bepaalde gevallen ook vragen dat wij het gebruik van uw persoonsgegevens zouden beperken of dat wij uw gegevens zouden verwijderen.

U kan zich steeds verzetten tegen gebruik van uw persoonsgegeven voor direct marketingdoeleinden en in bepaalde gevallen indien u meent dat deze verwerking voor u nadelig kan zijn: u kan ons daarover steeds contacteren.

U kan ons ook vragen om uw persoonsgegevens aan een derde partij over te dragen.

 

Wie kan u contacteren voor vragen of klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens?

 

Alle contacten en verzoeken met betrekking tot uw persoonsgegevens kan u overmaken aan: Insignity t.a.v. de privacyverantwoordelijke, info@insignity.be, tel.: 089/244 455.

Wij doen vanzelfsprekend steeds ons uiterste best om zorg te dragen voor de bescherming van uw persoonsgegevens: mocht hierbij toch iets fout lopen dan zullen wij u daarvan in de mate van het mogelijke zo snel mogelijk inlichten en in elk geval alle nodige maatregelen treffen om verdere verspreiding van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

 

Indien u ondanks al onze inspanningen nog klachten hebt omtrent de wijze waarop we met uw persoonsgegevens omgaan, dan kan u steeds een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, telefoon +32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

 

U bent klant?

 

Wij verwerken van U de volgende gegevens:

naam, adres, emailadres, gsm, vaste telefoon

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel voor de volgende doeleinden:

 

Het voorbereiden van een overeenkomst (onderhandelingen, opstellen offerte, …),

het afsluiten van de overeenkomst,

de levering van de bestelling

uitschrijven van facturatie

opvolging van betalingsverkeer

de klantenservice na uitvoering van de overeenkomst

Het informeren omtrent acties etc. die een aanvulling kunnen vormen op de overeenkomst die wij met u afsluiten

Wij mogen uw persoonsgegeven dus verwerken aangezien wij deze nodig hebben in het kader van de voorbereiding van en de uitvoering van onze overeenkomst.

 

Indien deze lijst aangepast wordt, dan zullen wij u daarover tijdig inlichten.

 

Wij mogen deze persoonsgegevens ook verwerken omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben (bv. camerabeelden in het bedrijf voor algemene veiligheid en beveiliging; emailadressen voor mededelingen in verband met evenementen (inclusief promotiemateriaal, actie, …), wedstrijden, het verzenden van een nieuwsbrief), indien wij uw persoonsgegevens enkel verwerken ter voorbereiding van een overeenkomst, maar zonder dat een overeenkomst uiteindelijk wordt afgesloten…

De toegang tot uw persoonsgegevens is enkel mogelijk voor onze medewerkers en dit in zoverre zij over uw persoonsgegevens moeten beschikken in het kader van een toekomstige, lopende of vroegere samenwerking.

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit nodig is de afhandeling van onze klant – leveranciersverhouding: met het oog daarop behouden wij uw gegevens tot 10 jaar na de levering van onze producten aangezien dit de uiterste verjaringstermijn is voor contractuele vorderingen naar Belgisch recht.

 

U bent leverancier?

 

Wij verwerken van U en uw medewerkers de volgende gegevens:

naam, adres, emailadres, gsm, vaste telefoon, bankrekeningnummer

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel voor de volgende doeleinden:

 

Het voorbereiden van een overeenkomst (onderhandelingen, opstellen offerte, …),

het afsluiten van de overeenkomst,

de levering van de bestelling

betaling van facturatie

opvolging van betalingsverkeer

de klantenservice na uitvoering van de overeenkomst

technische begeleiding

opvolging werven / uitvoering bestellingen

Wij mogen uw persoonsgegeven dus verwerken aangezien wij deze nodig hebben in het kader van de uitvoering van onze overeenkomst.

 

Indien deze lijst aangepast wordt, dan zullen wij u daarover tijdig inlichten.

Wij mogen deze persoonsgegevens ook verwerken omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben (bv. camerabeelden in het bedrijf voor algemene veiligheid en beveiliging).

De toegang tot uw persoonsgegevens is enkel mogelijk voor onze medewerkers en dit in zoverre zij over uw persoonsgegevens moeten beschikken in het kader van een toekomstige, lopende of vroegere samenwerking.

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit nodig is de afhandeling van onze klant – leveranciersverhouding: met het oog daarop behouden wij uw gegevens tot 10 jaar na de levering van onze producten aangezien dit de uiterste verjaringstermijn is voor contractuele vorderingen naar Belgisch recht.

 

U bent bezoeker van onze gebouwen in Bree, Kluitshofweg 11D.

 

Wij verwerken van u de volgende gegevens:

Beeldmateriaal middels bewakingscamera’s

Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel voor de volgende doeleinden: beveiliging van onze gebouwen: beveiliging van onze gebouwen.

Wij mogen uw persoonsgegevens verwerken aangezien wij daarvoor over een gerechtvaardigd belang beschikken (veiligheid).

Indien wij deze persoonsgegevens voor andere doeleinden zouden gebruiken zullen wij u daarvan tijdig inlichten.

De toegang tot uw persoonsgegevens is enkel mogelijk voor de beveiligingsfirma waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten en voor de politie ingeval zich een incident voordoet.

Wij bewaren uw persoonsgegevens maximaal één maand na opname, tenzij wij ze nog nodig hebben voor het voeren van een bewijs in het kader van een misdrijf, schade, overlast en tot het identificeren van een dader, het verstoren van de openbare orde, een getuige of een slachtoffer.

 

U bent bezoeker van onze website?

 

Om deze website te bekijken moet u geen persoonsgegevens meedelen: wel kan er gebruik gemaakt worden van cookies die b.v. de door u gekozen taal onthouden.

Ook kunnen wij gebruik maken van Google Analytics waardoor een zeer beperkt aantal gegevens m.b.t. het gebruik van onze website (browser type, besturingssysteem, eerder bezochte pagina, IP-adres en tijd van de serveraanvraag) kunnen verwerkt worden en dit om ons in de mogelijkheid te stellen het gebruik en het bezoek van onze website te evalueren, om rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen en om andere diensten aan te bieden m.b.t. website en internetgebruik.

U kan het gebruik van deze cookies weigeren door in uw browser de instellingen te kiezen: daardoor is het wel mogelijk dat u niet meer alle functies van onze website kan gebruiken.

De gegevens van Google Analytics worden verwerkt op de Amerikaanse zetel van Google en worden dus door ons doorgegeven waarbij een adequate bescherming voorzien wordt (EU-US Privacy Shield).

Indien u uw persoonsgegevens via deze website aan ons overmaakt door het invullen van ons contactformulier of door het versturen van een spontane sollicitatie dan zullen wij deze gegevens vanzelfsprekend enkel verwerken voor dit doel wat betreft het contactformulier zodat wij deze gegevens enkel gebruiken om met u contact op te nemen en te houden n.a.v. de door u gestelde vraag, het maken van een afspraak of het verder opvragen van informatie.

 

Indien uit het contact dat ontstaan is middels het contactformulier geen contractuele relatie ontstaat dan zullen wij uw persoonsgegevens nog gedurende één jaar bijhouden voor mogelijke verdere opvolging.

Wij beroepen ons daarbij op het feit dat wij uw gegevens verwerken met het oog op de uitvoering van een overeenkomst, of ter voorbereiding hiervan, dan wel op basis van een gerechtvaardigd belang dat wij hebben om uw gegevens nog gedurende enige tijd verder te verwerken voor mogelijke opvolging.

©2017 Insignity. All rights reserved.